Moskwa Pietuszki (theatre poster)

Moskwa Pietuszki (theatre poster)

Daniel Dadun (forwarded by), PL